Regulamin Aplikacji mobilnej

 Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji MyBzz

Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu

 

REGULAMIN

APLIKACJI MYBZZ

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Definicje

§ 3 Rodzaj i zakres usług elektronicznych

§ 4 Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

§ 5 Rejestracja Konta

§ 6 Wymagania techniczne

§ 7 Zakupy w Aplikacji

§ 8 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

§ 9 Tryb postępowania reklamacyjnego oraz zgłaszanie nielegalnych treści

§ 10 Własność intelektualna

§ 11 Odpowiedzialność

§ 12 Zasady dotyczące społeczności

§ 13 Program Partnerski

§ 14 Postanowienia końcowe

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Aplikacja prowadzona jest przez MYBZZ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000948080, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP: 7011069967, REGON: 521033275, adres poczty elektronicznej: biuro@mybzz.pl.

2. Aplikacja działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a jej celem jest umożliwienie Użytkownikom poznawanie się w celu nawiązania relacji biznesowych na całym świecie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Aplikację, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Aplikacji, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Z Aplikacji korzystać mogą osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie były karane za przestępstwa na tle gospodarczym lub związanym z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

6.1.  kodeksu cywilnego,

6.2.  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

6.3.  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE

1.   APLIKACJA – aplikacja mobilna MyBzz stworzona i obsługiwana przez Usługodawcę.

2.  USŁUGODAWCA – MYBZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000948080, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP: 7011069967, REGON: 521033275, adres poczty elektronicznej: biuro@mybzz.pl.

3.  UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Aplikacji MyBzz.

4.  REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji.

5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji.

6. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Aplikacji, umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi. Utworzenie oraz logowanie do Konta Użytkownika w Aplikacji jest także możliwe za pomocą konta Użytkownika w serwisie Facebook lub LinkedIn.

7. KONTO (PROFIL) – oznaczony adresem mailowym oraz poufnym hasłem Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Aplikacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.

8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna działająca w ramach mechanizmu double opt in pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Aplikacji. Użytkownik zostaje zapisany do Newslettera z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny przesłany na jego adres mailowy.

9. TREŚCI CYFROWE – dane dostarczane przez Usługodawcę w formie cyfrowej poprzez Aplikację.

10. SUBSKRYPCJA – płatne Treści Cyfrowe udostępnione Użytkownikowi posiadającemu Konto Klienta, pozwalające na stały dostęp do płatnych treści świadczonych przez Aplikację.

11. OKRES ROZLICZENIOWY – czas, na jaki została wykupiona Subskrypcja przez Użytkownika, liczony wg miesięcy. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego uważa się pierwszy dzień miesiąca po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego. Usługodawca udostępnia trzy Okresy Rozliczeniowe, które trwają odpowiednio 1, 6 lub 12 miesięcy.

12.  UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu lub Subskrypcji zawarta między Użytkownikiem, a Usługodawcą za pośrednictwem Aplikacji.

13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży z Usługodawcą składane za pośrednictwem Google Play, Apple Store lub innej zewnętrznej aplikacji lub stronie internetowej.

14. PRODUKT – dostępna w Aplikacji usługa lub Treść Cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługodawcą a Użytkownikiem.

15. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie kontaktów oraz osób na podstawie indywidualnych kryteriów (rodzaju zatrudnienia, stanowisku, celach, umiejętnościach, lokalizacji) podanych przez Użytkownika.

16. CHAT – Usługa Elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Usługodawcę, umożliwiająca prowadzenie rozmów, wysyłanie zdjęć oraz wiadomości głosowych między Użytkownikami.

17. PROGRAM PARTNERSKI – program umożliwiający polecanie aplikacji.

§ 3

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.   Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Aplikacji:

1.1.  zdobywanie kontaktów wśród Użytkowników poprzez wyszukiwanie ich za pośrednictwem Wyszukiwarki,

1.2.  kontaktowanie się z pozostałymi Użytkownikami za pośrednictwem Chatu,

1.3.  tworzenie grup wewnątrz Aplikacji,

1.4.  organizowanie spotkań (wydarzeń, konferencji) z opcją audio oraz video w ramach Aplikacji,

1.5.  wykupienie Subskrypcji,

1.6.  zakup biletów na wydarzenia (spotkania networkingowe) odbywające się online lub live,

1.7.  zawieranie Umów Sprzedaży Produktów,

1.8.  polecanie Aplikacji przy pomocy kodów.

2.   Usługodawca umożliwia korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

2.1.  utworzenie i prowadzenie Konta (Profilu),

2.2.  Newsletter,

2.3.  Chat,

2.4.  Wyszukiwarka,

2.5.  zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

2.6.  Subskrypcja.

3.   Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Aplikacji odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Opis oraz informacje na temat funkcjonalności dostępnych w ramach poszczególnych wariantów Kont dostępne są w Aplikacji.

5. Aplikacja umożliwia łatwe nawiązywanie kontaktów i znajomości między Użytkownikami poprzez tzw. parowanie (matchowanie).

6.   Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych. Treści te, stanowią ich integralną część oraz prezentowanych w nich materiałów, z tym, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowane przez innych usługodawców.

7.   Usługodawca ma prawo do umieszczenia reklam podmiotów zewnętrznych, lecz nie ponosi on odpowiedzialności za ich działania. Odpowiedzialność za swoje działania ponoszą bezpośrednio reklamodawcy na zasadach określonych w ich regulaminach oraz prawie powszechnie obowiązującym.

§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.   Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt od 2.1 do 2.5 Regulaminu przez Usługodawcę jest bezpłatne.

2.   Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 3 w pkt 2.6 Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne i rozpoczyna się wyłącznie w chwili prawidłowo złożonej Subskrypcji. Usługodawca rozpocznie świadczenie Subskrypcji i udzieli dostępu do płatnych treści Aplikacji po jej opłaceniu na zasadach określonych w Regulaminie.

3.   Opłatę, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu należy uiszczać zgodnie z zasadami wskazanymi w § 7.

4.   Okres na jaki zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej:

4.1.  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta (Profilu) zawierana jest na czas nieoznaczony,

4.2.  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,

4.3.  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Chatu zawierana jest na czas nieoznaczony,

4.4.  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi Elektronicznej przez Użytkownika,

4.5.  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Aplikacji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Użytkownika,

4.6.  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Subskrypcji zawierana jest na czas oznaczony zgodnie z wybranym przez Użytkownika Okresem Rozliczeniowym.

5. Korzystanie przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji opisanych w niniejszym paragrafie możliwe jest jedynie po zainstalowaniu Aplikacji na odpowiednim urządzeniu elektronicznym (zgodnie z wymogami określonymi w § 6 Regulaminu) oraz po wcześniejszym zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Google Play lub App Store.

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

6.1.  urządzenie mobilne z dostępem do Internetu (połączenie internetowe musi mieć wystarczającą szybkość i przepustowość umożliwiającą przesyłanie i dostęp do treści Aplikacji na urządzeniu Użytkownika),

6.2.  dostęp do poczty elektronicznej,

6.3.  3 GB wolnego miejsca na urządzeniu mobilnym.

7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

8. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

9. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

10.  Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywać Aplikacji do celów niezgodnych z prawem, Regulaminem lub jakichkolwiek innych szkodliwych celów.

11.  W ramach Aplikacji Użytkownika obowiązuje zakaz:

11.1. podszywania się pod inne osoby,

11.2. zamieszczania zdjęć innych osób bez ich zgody oraz naruszania dóbr osobistych innych Użytkowników takich jak prywatność, wizerunek itp.,

11.3. nękania i znieważania innych Użytkowników,

11.4. korzystania z Kont innych Użytkowników, a także udostępniania Konta innym Użytkownikom,

11.5. zakładania więcej niż jednego Konta przez jednego Użytkownika,

11.6. tworzenia nowych Kont, w przypadku, gdy uprzednie Konta Użytkownika zostały usunięte z Aplikacji,

11.7. dostarczania treści:

·        powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne,

·        o charakterze rasistowskim,

·        o charakterze pornograficznym lub erotycznym,

·        noszących znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

·        naruszających prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

·        szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich,

·        wprowadzające w błąd Użytkowników.

11.8. W przypadku naruszenia pkt. 11 przez Użytkownika, Usługodawcy przysługuje prawo do zablokowania Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia naruszenia. Czas wyjaśnienia naruszenia przez Usługodawcę wynosi 7 dni.

11.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania nielegalnych treści z Aplikacji.

§ 5

REJESTRACJA KONTA

1.     Konto (Profil) Użytkownika może zostać utworzone poprzez:

1.1.  Formularz Rejestracji,

2. Użytkownik, aby mógł korzystać z Aplikacji, jest zobowiązany w trakcie rejestracji Konta, do załączenia swojego zdjęcia z widoczną twarzą. Zdjęcie może być później edytowane (zmieniane), ale nie ma możliwości całkowitego usunięcia fotografii z Profilu i prowadzenie Profilu bez zdjęcia.

3. Rejestracja Konta kończy się weryfikacją. Weryfikacja następuje poprzez wpisanie 6 cyfrowego kodu, który Użytkownik otrzymuje na numer telefonu lub adres mailowy wskazany w Formularzu Rejestracji.

4. Po zarejestrowaniu Konta w Aplikacji, Użytkownik może (lecz nie jest do tego zobowiązany) dodać do niego następujące dane:

4.1.   historię swojej kariery z wyszczególnieniem zajmowanych stanowisk, nazwami firm oraz okresami zatrudnienia oraz celami jakie chce osiągnąć poprzez zainstalowanie Aplikacji,

4.2.  dane kontaktowe, które widoczne będą dla pozostałych Użytkowników Aplikacji (tj. linki do profili w mediach społecznościowych np. w serwisie LinkedIn, Instagram czy Facebook, adres strony internetowej, adres e-mail, numer telefonu).

5. Wszystkie dane podane na Profilu przez Użytkownika są publiczne i podawane są przez niego dobrowolnie.  Treści dodawane na Profil Użytkownika uważa się za niezastrzeżone i niepoufne.

6. Założenie Konta następuje w chwili wypełnienia przez Użytkownika wymaganych danych w Formularzu Rejestracji i kliknięcia przycisku „Zarejestruj”, a korzystanie z Konta jest możliwe po uzupełnieniu kodu weryfikacyjnego. Oznacza to, że nawet jeśli Użytkownik nie dokona ostatecznej weryfikacji Konta poprzez wpisanie kodu aktywacyjnego, w każdej chwili może powrócić do Aplikacji, zalogować się na podane dane i dokończyć proces rejestracji.

7. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania unikalnego i znanego tylko sobie hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swoich danych do logowania osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
8. Użytkownik po zweryfikowaniu konta kodem aktywacyjnym proszony jest o wyrażenie zgody na udostępnianie swojej lokalizacji – może udzielić jej na stałe zawsze, gdy będzie korzystał z aplikacji lub jednorazowo w konkretnych przypadkach. Może tez odmówić, ale wówczas nie będzie mógł w pełni korzystać z aplikacji, poniewaz lokalizacja użytkownika jest niezbędna do tego by mógł on korzystać z jej podstawowej funkcji jaką jest wyszukiwanie kontaktów.

9.  Konto Użytkownika zarejestrowanego w Aplikacji z kodu polecającego, jak również Konto, w którym Użytkownik wpisał kod osoby polecającej już po jego zarejestrowaniu, podpięte jest na stałe do Konta osoby polecającej. Powoduje to, że osoba polecająca otrzymywać będzie prowizje, od wszelkich środków wydanych w Aplikacji przez podpiętego do niej Użytkownika.

10.  Użytkownik należący do programu partnerskiego ma możliwość rozsyłania kodów. W przypadku użycia kodu przez osobę, do której został on wysłany, jej adresat jest na stałe podpięty pod Użytkownika polecającego.

11.  Odinstalowanie Aplikacji z urządzenia mobilnego Użytkownika, nie powoduje jednoczesnego usunięcia Konta.

§ 6

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji wymagane jest posiadanie urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) z systemem operacyjnym nie starszym niż Android 9.0 lub iOS 13.0.

2. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane w Regulaminie stanowi jego naruszenie.

3. Uruchomienie Aplikacji jest konieczne dla korzystania z jej funkcjonalności.

4. Dla korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również połączenie urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosowanie do umów zawartych przez niego z operatorem telekomunikacyjnym.

5.     Do Aplikacji mogą być wydawane okresowe aktualizacje. Zainstalowanie przez Użytkownika takich aktualizacji jest wymagane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji przez Użytkownika.

§ 7

ZAKUPY W APLIKACJI

1.     Informacje ogólne.

1.1.  Informacje znajdujące się w Aplikacji nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Użytkownik składając Zamówienie, składa ofertę kupna Subskrypcji na warunkach podanych w jej opisie.

1.2.  Cena uwidoczniona w Aplikacji podana jest w walucie zgodnej z walutą, z której uzytkownik korzysta w App Store lub Google Play. Cena uwidoczniona w Aplikacji jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy w stosunku do Użytkownika.

1.3.  Zamówienia na Subskrypcje Użytkownicy mogą składać za pośrednictwem Google Play oraz Apple Store.

1.4.  Warunkiem złożenia Zamówienia przez Użytkownika jest zapoznanie się z Regulaminem.

1.5.  Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia.

1.6.  Z chwilą złożenia Zamówienia oraz skutecznym obciążeniem konta Apple Store lub Google Play Użytkownika, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem, a Usługodawcą.

2. Subskrypcja.

2.1.  Realizacja Subskrypcji rozpoczyna się dopiero po jej opłaceniu.

2.2.  Udostępnienie Subskrypcji następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności od podmiotu realizującego płatność (tj. do 48 godzin od chwili otrzymania płatności).

2.3.  Po wykupieniu Subskrypcji, Użytkownik uzyskuje dostęp do płatnych funkcjonalności Aplikacji.

2.4.  Zamawiając Subskrypcję, Użytkownik ma obowiązek wybrać jedną z opcji Subskrypcji udostępnioną przez Usługodawcę.

2.5.  Subskrypcja ulega automatycznemu odnowieniu, jeśli nie zostanie anulowana na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem aktualnego Okresu Rozliczeniowego.

3.     Odstąpienie od umowy i anulowanie Subskrypcji.

3.1.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest:

a)     Treść Cyfrowa, która nie jest zapisana na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

b)     usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

3.2.  Opcję automatycznego odnowienia Subskrypcji Użytkownik może anulować w dowolnym momencie. Anulowanie opcji automatycznego odnowienia powoduje anulowanie Subskrypcji wraz z końcem Okresu Rozliczeniowego na jaki została zawarta i nieprzedłużenie jej na kolejny Okres Rozliczeniowy.

3.3.  W celu anulowania Subskrypcji, Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcją anulowania. Anulowanie Subskrypcji możliwe jest jedynie z poziomu App Store lub Google Pay.

3.4.  Usunięcie Konta lub odinstalowanie Aplikacji z urządzenia mobilnego Użytkownika, nie powoduje zamknięcia/usunięcia Konta. Użytkownik może usunąć Konto (Profil) wyłącznie poprzez opcję „usunięcia konta” udostępnioną w Koncie w Aplikacji.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów.

4.1.  Produkty w postaci szkoleń oraz eventów mogą być bezpłatne lub płatne. Mogą być one bezpłatne dla wszystkich Użytkowników lub tylko dla części z nich.

4.2.  W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania usługi stanowiącej Produkt (np. szkolenie), z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Użytkownikiem, niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika.

4.3.  W sytuacji, o której mowa w pkt 4.2 Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę, czy:

a)     przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo

b)     odstępuje od Umowy Sprzedaży za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Użytkownika świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.

4.4. Jeżeli Użytkownik odstępuje od Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt 4.3 lit. b) lub jeżeli Usługodawca odwołuje wykonanie usługi stanowiącej przedmiot Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych od Użytkownika, Użytkownik ma prawo, według swojego wyboru:

a)     otrzymać usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,

b)     żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.

4.5. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi stanowiącej Produkt, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

a)     działaniem lub zaniechaniem Użytkownika,

b)     działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie Sprzedaży, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,

c)     siłą wyższą (zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym tj. żywiołowym, nie do uniknięcia, takie, nad którym Sprzedawca nie panuje, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemia).

5. Reklamacja.

5.1.  Zawiadomienia o wadach dotyczących Subskrypcji lub Produktów oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania Użytkownika może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mybzz.pl

5.2.  W powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

5.3.  Usługodawca ustosunkuje się do żądania Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

5.4.  Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 8

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.     Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter, Czat),

2.     Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn:

2.1.  poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mybzz.pl w przypadku Newslettera,

2.2.  poprzez usunięcie Konta.

3.     Usługodawca przewiduje możliwość zawieszenia Konta Użytkownika na okres 30 dni, w sytuacji, gdy Użytkownik nie będzie miał żadnej aktywności (logowania) na Koncie w ciągu ostatnich 30 dni. Po upływie tego okresu Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta bez zachowania okresu wypowiedzenia, co powoduje usunięcie Konta Użytkownika z Aplikacji.

4.     Aktywność Użytkownika w Aplikacji, którego Konto (Profil) zostało zawieszone lub usunięte zostaje usunięta z tym, wyjątkiem, że grupa lub grupy utworzone przez tego Użytkownika zostają losowo przydzielone jednemu z Użytkowników będącemu uczestnikiem konkretnej grupy.

5.     Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku stwierdzenia naruszeń Użytkownika względem Usługodawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

6.     Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 9

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO ORAZ ZGŁASZANIE NIELEGALNYCH TREŚCI

1.     Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

1.1.  reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mybzz.pl,

1.2.  w powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,

1.3.  rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia,

1.4.  odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

2.     Zgłaszanie nielegalnych treści.

2.1.  Każdy z Użytkowników ma możliwość zgłaszania nielegalnych treści zamieszczonych w Aplikacji (w tym Profili innych Użytkowników, grup oraz postów),

2.2.  Użytkownik nie może dokonywać zgłoszeń bez wyraźnego ku temu powodu. Bezpodstawne zgłaszanie jest niezgodne z Regulaminem,

2.3.  Podczas dokonywania zgłoszenia Użytkownik ma obowiązek wskazania powodu zgłoszenia (niestosowne informacje, natarczywe zachowanie, fałszywy profil, Spam i Inne). Każde przesłane zgłoszenie jest weryfikowane przez Usługodawcę,

2.4.  Usługodawca ma możliwość zablokowania Konta Użytkownika na czas weryfikacji zgłoszenia,

2.5.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także czasowego blokowania Użytkowników, łamiących ustanowione zasady, (w skrajnych przypadkach usunięcia Konta). Użytkownik wysyłający bezpodstawne zgłoszenia Kont, grup czy postów również może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za działania niezgodne z Regulaminem (upomnienie, czasowy blok, a nawet usunięcie konta).

§ 10

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.     Wszystkie treści stanowiące integralną część Aplikacji korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich oraz dozwolonego użytku) są własnością MYBZZ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000948080, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP: 7011069967, REGON: 521033275. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Aplikacji bez zgody Usługodawcy.

2.     Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Aplikacji stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3.     Użytkownik przesyłając do Aplikacji pliki oraz inne treści potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Usługodawcy, zobowiązuję się zwolnić go z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz całkowicie zaspokoić roszczenia osób trzecich w tym zakresie.

§ 11

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.   Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Aplikacji były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.

2.   Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Aplikacji, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3.   Usługodawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Aplikacji lub z naruszeniem przepisów RODO.

4.   Usługodawca nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za relacje, zachowania oraz treści przesyłane między Użytkownikami.

5.   Usługodawca nie daje gwarancji, że treści wrzucane przez Użytkowników są zgodne z Regulaminem, lecz Usługobiorca ma prawo do usuwania niezgodnych z Regulaminem treści.

6.   Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Aplikacji, w szczególności o przerwach w dostępie.

7.   Wszelka odpowiedzialność majątkowa Usługodawcy z tytułu strat bezpośrednich lub pośrednich Użytkownika powstałych w wyniku korzystania przez niego z Aplikacji jest wyłączona.

8.   Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności i przydatności Aplikacji do określonych celów , a także zadowolenia Użytkowników.

9.    Usługodawca nie daje gwarancji, że usługi świadczone poprzez Aplikacje będą świadczony w sposób nieprzerwany i wolny od wszelkich błędów lub usterek, a informacje pozyskane za pośrednictwem Aplikacji będą dokładne.

10. Całkowita odpowiedzialność wynikająca z niniejszego Regulaminu lub powstała w związku z nim lub w związku z korzystaniem z Aplikacji, nie przekroczy sumy kwot, które Użytkownik zapłacił MyBzz za korzystanie z Aplikacji od momentu założenia Konta.

§ 12

ZASADY DOTYCZĄCE SPOŁECZNOŚCI

1.  Usługodawca w niniejszym paragrafie ustala zasady dotyczące społeczności Aplikacji, których naruszenie stanowi stanowi bezpośrednie naruszenie Regulaminu.

2.       Użytkownicy zobowiązani są do używania w Aplikacji prawdziwych danych osobowych oraz tożsamości.

3.     Aplikacja przeznaczona jest tylko dla prawdziwych i rzeczywistych osób, dlatego imię i nazwisko, którego używa Użytkownik na Profilu muszą być jego prawdziwymi danymi. Rozwiązanie to zapewnia bezpieczeństwo Użytkowników.

4.       Odstępstwem od sytuacji wskazanej w pkt 3, jest przypadek, w którym Użytkownik posiada pseudonim artystyczny lub posługuje się nazwą jakiegoś konkretnego produktu lub usługi.

5.       Usługodawca dba o weryfikację tożsamości Użytkowników i ma prawo do usunięcia nieautentycznego Konta.

6.   Użytkownik ma zakaz podawania cudzych danych oraz wcielania się w postaci, którymi nie jest w rzeczywistości.

7.  Konto (Profil) może być założone wyłącznie przez pojedyncze osoby fizyczne. Nie wyklucza to możliwości zakładania grup oraz inicjowania spotkań pod konkretną marką.

8.  Użytkownik ma zakaz zakładania kliku Kont na te same dane.

9.  W Aplikacji zakazane jest wstawianie zdjęć profilowych zawierających brand jakiegokolwiek przedsiębiorstwa oraz dodawanie nazw marek lub przedsiębiorstw przy imieniu i nazwisku Użytkownika.

10. Użytkownikowi nie wolno dopuszczać się nadużycia, znęcania, prześladowania czy zastraszania. Angażowanie się w tego typu zachowania wobec kogokolwiek jest zabronione.

11. Przez nadużycie rozumiemy każdy przejaw znęcania, prześladowania czy zastraszania.

12. Znęcanie to werbalne lub niewerbalne zadawanie drugiemu człowiekowi bólu, poprzez upokorzenie go, zastraszanie, nadużywanie mocy nie tylko fizycznej, krzywdzenie złośliwym zachowaniem.

13. Prześladowanie to niemile widziane, niechciane zachowanie, które jest obraźliwe, zagrażające i żądające oraz utrzymane we wrogim klimacie, który to rozumiany jest jako dominujące i długotrwałe zachowanie odbierane przez każdego rozsądnego człowieka za zastraszające i wrogie. Takie zachowanie to między innymi uwłaczające komentarze, obraźliwe żarty, oszczerstwa, drwiny, szyderstwa, kpiny, lubieżne propozycje, obraźliwe grafiki i poniżające/uwłaczające obrazy.

14. Zasady określone w powyższych punktach odnoszą się do wszelkich treści zamieszczanych/udostępnianych/prezentowanych na Aplikacji (są to m.in. treści zamieszczane i udostępniane na profilach, grupach i spotkaniach, w treściach konwersacji, na czatach i spotkaniach, nazwy i opisy grup oraz tematy i deskrypcje spotkań, materiały wysyłane poprzez komunikator, zachowania prezentowane podczas połączeń video).Usługodawca zaznacza, że parodia i komedia, która uważana jest za zabawę lub rozrywkę również podlega pod te wymogi.

15. Użytkownik nie może dyskryminować, wdawać się i zachęcać do złowrogich występków, grozić przemocą i krzywdzić innych Użytkowników.

16. Przez dyskryminację rozumiemy nierówne, niesprawiedliwe traktowanie każdego zgodnie z jego: wyznaniem, rasą, kolorem skóry, preferencjami seksualnymi, płcią, tożsamością płciową, pochodzeniem, wiekiem, niepełnosprawnością, preferencjami politycznymi, statusem społecznym, statusem materialnym, poglądami i czymkolwiek innym co nie jest prawnie obraźliwe i krzywdzące dla drugiego człowieka czy grupy społecznej.

17. Przez złowrogi występek rozumiemy przejawy przemocy i ataki wobec innych na podstawie wyżej wymienionych cech i przekonań. Usługodawca zabrania tworzenia Kont o złowrogim zabarwieniu i negatywnym przesłaniu oraz stosowania mowy nienawiści, gróźb czy przemocy wobec kogokolwiek, dlatego też każdy człowiek i każda organizacja czy ugrupowanie, które zachęca lub dopuszcza się tego typu zachowań nie będzie tolerowana w Aplikacji.

18.    Użytkownik nie ma prawa udostępniać, mówić, pisać, ani grozić, że udostępni prywatne dane kogokolwiek ze społeczności bez jego wyraźnej zgody.

19.    Użytkownikowi nie wolno zakłócać możliwości korzystania z Aplikacji i jej funkcji w jakikolwiek możliwy sposób (m.in. nie przerywać podczas spotkań zbędnymi, niemiłymi lub wulgarnymi wtrąceniami czy komentarzami, kompletnie niezwiązanymi z tematem, nie wysyłać spamu przez komunikator, nie odciągać uwagi odbiorców niestosownymi, wulgarnymi zachowaniami będąc na wizji). Jeśli Usługodawca zostanie poinformowany o takowych aktywnościach Użytkownika, zostanie on wezwany do zaprzestania naruszeń, a w razie dalszego naruszania zasad ustalonych Regulaminem, obecność Użytkownika na Aplikacji zostanie bezpowrotnie uniemożliwiona poprzez wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej i usunięcie Konta.

20.    Użytkownikowi nie wolno rejestrować, transmitować i udostępniać jakichkolwiek treści udostępnionych w Aplikacji bez wcześniejszej zgody Usługodawcy. Wykonywanie screenshotów zawierających dane osobowe, zdjęcia profilowe lub autorskie treści jest również zabronione. Użytkownik nie może nagrywać ekranu i/lub dźwięku podczas spotkań, w których uczestniczy oraz wchodzić w konwersacje i przesyłać jakichkolwiek treści czy materiałów będących objętymi prawem autorskim. Wszystko co Użytkownik udostępnia w Aplikacji ma należeć do Użytkownika.

21.    Użytkownik ma zakaz rozpowszechniania fałszywych informacji oraz spamowania.

22.    Poprzez spam rozumie się rozsyłanie linków zewnętrznych lub informacji niezwiązanych z Aplikacją. Jest nim również nagminne oraz natarczywe wysyłanie do kogoś wiadomości, na które odbiorca nie reaguje lub powielanie zaproszeń do grup czy spotkań pomimo odmowy drugiej strony.

23.    W Aplikacji Użytkownik nie może promować nagości, materiałów erotycznych i innych materiałów przeznaczonych wyłącznie dla osób dorosłych.

24.    Jeżeli Użytkownik doświadczy łamania zasad korzystania z Aplikacji przez innego Użytkownika, ma on możliwość raportowania takich zachowań Usługodawcy poprzez zakładkę „Ustawienia”, napisanie do administratora Aplikacji z poziomu Chatu lub korzystając z opcji zgłoś profil/niestosowne informacje zgodnie z zasadami opisanymi w § 9. Fałszywe raportowanie jest  łamaniem zasad korzystania z Aplikacji. Wszelkie wymyślone, złośliwie wysłane oraz nieprawdziwe raporty będą traktowane jako naruszenie zasad i skutkować mogą trwałym uniemożliwieniem korzystania z Aplikacji.

25.    Wszelkie raporty rozpatrywane są przez Usługodawcę z pełna uczciwością i starannością. Dane osób zgłaszających naruszenie nie będą nikomu udostępniane.

26.    Wszelkie naruszenia zasad mogą m.in. skutkować:

26.1. ostrzeżeniem, jeżeli zgłoszony czyn ma niski stopień szkodliwości i miał miejsce po raz pierwszy,

26.2. usunięciem niestosownych treści,

26.3. zablokowaniem możliwości uczestniczenia w niektórych lub wszystkich spotkaniach czy eventach,

26.4. czasowym zawieszeniem lub trwałym usunięciem Profilu,

26.5. zawiadomieniem odpowiednich organów, które prawnie odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne lub kiedy wystąpi groźba fizycznego wyrządzenia komuś krzywdy.

27.  Konsekwencje potwierdzonych doniesień mogą się różnic w zależności od stopnia szkodliwości, zamiaru działań i historii zgłoszonego Profilu rozpatrywanej pod kątem jego wcześniejszych działań i zachowania wobec społeczności.

28.  Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje interakcje z innymi Użytkownikami Aplikacji.

29.  Brak określonego egzekwowania naruszenia warunków użytkowania Aplikacji nie oznacza brak występowania lub zrzeczenie się tychże praw wobec społeczności.

30.  Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w zakresie funkcjonalności Aplikacji. Informacja o zmianach lub aktualizacji wraz z datą jej dokonania będzie umieszczana w górnej części strony tak by były widoczne dla Użytkownika po wejściu w przewodnik po społeczności oraz zgodnie z zasadami zawartymi w § 13.

31.  Jeżeli Użytkownik nie chce wchodzić w interakcje z konkretną osobą, lecz osoba ta nie złamała reguł korzystania z Aplikacji, Użytkownik może skorzystać z opcji usunięcia kontaktu, usunięcia konwersacji lub zablokowania konkretnego Konta.

§ 13 PROGRAM PARTNERSKI

1. Każdy użytkownik ma możliwość polecenia aplikacji w programie partnerskim za pomoca kodu polecajacego.
2. Kod polecajacy nadawany jest indywidualnie każdemu uzytkownikowi po zarejestrowaniu i zweryfikowaniu konta kodem aktywacyjnym.
3. Kod polecający znajduje się w zakładce Polecaj umiesczonej w podmenu do zakładki Eksploruj.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Aplikacje zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Wybór prawa nie pozbawia jednak Użytkowników będących konsumentami zawierających niniejszą umowę, praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym mają miejsce zwykłego pobytu.

3.  Zmiany dokonane w Regulaminie Aplikacji przez Usługodawcę, wiążą Użytkownika, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach.

4.  O zmianach Usługodawca informuje Użytkownika poprzez umieszczenie treści zmienionych dokumentów za pośrednictwem wiadomości wysyłanej na Konto (Profil) Użytkownika lub zamieszczenie informacji o zmianach lub aktualizacji w górnej części Aplikacji tak by były widoczne dla Użytkownika po wejściu w przewodnik po społeczności.

5.  W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

6.  Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 7 niniejszego paragrafu.

7.  Ewentualne spory powstałe:

7.1.  pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,

7.2.  pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

8.  Wszelkie prawa i obowiązki związane w umową zawieraną przez Użytkownika poprzez Aplikację, nie przechodzą na osoby trzecie.

9.  Usługodawca dokłada starań, aby stale doskonalić Aplikację i dostępne w jej ramach usługi. Oznacza to, że Usługobiorca ma prawo dodawać lub usuwać pewne jej funkcje. Jeśli działania te nie naruszają w istotny sposób praw Użytkowników, Usługobiorca nie ma obowiązku powiadamiania o nich Użytkowników przed ich wprowadzeniem. Usługobiorca w celu wprowadzenia koniecznych zmian może nawet całkowicie zawiesić działanie Aplikacji.  O fakcie tym Usługodawca powiadomi Użytkowników z wyprzedzeniem, chyba że wyjątkowe okoliczności, takie jak względy bezpieczeństwa, uniemożliwią mu dokonanie takiego powiadomienia.

10.  Aplikacja może być niedostępna i nie działać w niektórych krajach.

11.  Użytkownik będący konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

12.  Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution).

Data wejścia w życie Regulaminu: Marzec 11, 2022